Skip to content Skip to footer

Resultaat Bosdialoog

 

Ontvangen  van Joske  Galiart:  een update over de campagne Almeerderhout

Dit is de brief aan raad van bestuur en onderaan staat de link naar Advies bosdialoog

Bedankt voor deze update Joske

 

Aan de raad van de gemeente Almere
Resultaat Bosdialoog Almeerderhout

Geachte raad,
Hierbij presenteren wij u het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’. In het advies zijn
de wensen, ideeën en aandachtpunten verzameld die dit voorjaar zijn opgehaald
tijdens de campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’. Met de campagne is de dialoog
gevoerd met experts, omwonenden van en betrokkenen bij het Almeerderhout. Wat
betekent het bos op dit moment voor mensen? Welke kansen en aandachtspunten
zien zij voor de toekomst van het bos? Het advies is geen beleidsstuk maar is een
weerslag van kansen en ideeën uit de stad. Een inspiratiebron voor de
doorontwikkeling van het Almeerderhout. Met deze brief informeren wij u over de
dialoog en de resultaten.
Aanleiding
Het Almeerderhout is hét stadsbos van Almere. Een stadsbos draagt bij aan een
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Het is onderdeel van een groene en
gezonde omgeving, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. De afgelopen
jaren heeft de stad zich steeds meer om het Almeerderhout uitgebreid (bijvoorbeeld
Overgooi, Nobelhorst, Oosterwold). Dit brengt een nieuwe realiteit met zich mee.
De bewoners van de verschillende wijken hebben eigen wensen en behoeften voor de
toekomst van het Almeerderhout. Tegelijkertijd is het bos een bestemming voor
bezoekers uit de hele stad en de regio. Samen met Staatsbosbeheer hebben wij de
ambitie om het bos passend bij de veranderende context door te ontwikkelen, in
aansluiting op de woongebieden en recreatieve bestemmingen en in evenwicht met
de ecologische waarde en ontwikkeling van het gebied.
Dialoog en resultaat
In de campagne ‘Almeerderhou(d)t van jou’ zijn wij in gesprek gegaan met een
brede doelgroep van bewoners, vrijwilligers en bezoekers van het bos. Door middel
van wandelingen vanuit de buurt, ansichtkaarten, een kansenboom in het
Buitencentrum op de Kemphaan en een mini-enquête via social media hebben ca.
275 betrokkenen meegedacht over de toekomst van het Almeerderhout. De
opbrengst is samengevat in het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’. Het verwoordt
en verbeeldt wat de stad ons heeft verteld.
Speerpunten voor vervolg
De opbrengst van de bosdialoog is vertaald in 11 speerpunten, zoals:
▪ Verbeteren van de bereikbaarheid voor stad & regio;
▪ Toewerken naar een robuust en divers bos;
▪ Het verweven van wijken en bos;
▪ Bepalen en uitdragen van de identiteit van het stadsbos;
▪ Het faciliteren van oogsten uit het stadsbos.

Datum
9 juli 2019
Ons kenmerk
ROM/2019/ 6339413sp
Pagina
2/2
De complete lijst is met een beknopte toelichting opgenomen in het advies
‘Bosdialoog Almeerderhout’. De speerpunten zijn richtinggevend en kunnen borgen
dat de genoemde kansen en aandachtspunten van omwonenden en betrokkenen een
volwaardige plek krijgen in de verdere planvorming en ontwikkeling van het
Almeerderhout en omgeving.
Meer dan voorheen willen wij primair uitgaan van de behoeften die leven in de stad.
Om daarmee te kunnen bepalen op welke wijze dit stadsbos kan bijdragen aan een
gezonde, groene (stedelijke) leefomgeving, lokaal én regionaal. Een stadsbos dat
meegroeit met de stad en inspeelt op veranderende behoeften.
De samenwerkende partijen, Almere en Staatsbosbeheer, hebben bewust tijd en
aandacht gegeven aan de dialoog. Na de zomer willen wij een volgende stap zetten
en de resultaten van de dialoog benutten bij het opstellen van een Bosagenda
Almeerderhout 2030. Het voornemen is om in de bosagenda een inspirerend
toekomstperspectief te schetsen en concrete opgaven te benoemen voor lange en
korte termijn.
Het advies ‘Bosdialoog Almeerderhout’ is als bijlage bij deze brief toegevoegd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris, de burgemeester,
R. Wielinga F.M. Weerwind

 

Resultaat Bosdialoog https://growinggreencities.almere.nl/fileadmin/user_upload/22c_BL_Resultaat_Bosdialoog_Almeerderhout_BOSDIALOOG.PDF