Skip to content Skip to footer

ledenvergadering 2016

Het bestuur van BVSA nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 7 juni 2016 in de openbareruimte van de dierenambulance, aanvang 20:00 uur. Vanaf 19.30 is de zaal geopend, er is dan gelegenheid om gezamenlijk een drankje te nuttigen.
De dierenambulance is gevestigd aan de Operetteweg 1b. U kunt parkeren in de aangeven parkeervakken, indien deze bezet zijn dan graag langs de trottoirband.

Komt allen!

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING BVSA 7 juni 2016
Beste leden,
Het bestuur van de Belangenvereniging Stadsweiden Almere nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering die gehouden zal worden op:
Aanvang 20.00 uur deur open om 19.30.
In de openbare ruimte van de dierenambulance. Locatie:
Operetteweg 1 B 1323 VJ Almere.
AGENDA:
– Opening en vaststellen agenda.
– Ingekomen stukken en mededelingen
– Statuten.
– Rooster van aftreden bestuur en bestuurssamenstelling.
– Verslag ledenvergadering juni 2015 . in te zien via de website
– Mondeling jaarverslag bestuurlijke activiteiten
– Jaarverslag penningmeester ,
– Verslag kascontrole commissie , en goedkeuring financieel overzicht 2015.
– Vaststelling begroting 2016 en nieuwe kascommissie
– Beheer en onderhoud ruiterpaden . Resultaten gesprek met gemeente en Staatsbosbeheer, door Joske Gailart.​​​​​​​​​​ – Actuele zaken.​​​​​​​​​ – Activiteiten in 2016 .​​​​​​​​​ – Rondvraag en sluiting.
Het jaar 2015 heeft in teken gestaan tot individuele afspraken door gemeente en Rijkswaterstaat voor aanpassingen en verhuizingen weidepercelen i.v.m. aanpassing A6. De vereniging heeft waar nodig individueel ondersteuning verleend.
De resultaten en voortgang staan niet op deze agenda. Mochten betrokken weidehouders nog vragen hebben, dan deze graag individueel zodat bestuur waar nodig individueel nog ondersteuning kan verlenen.
Wij verzoeken u i.v.m. de organisatie uw komst te bevestigen. infobvsa@gmail.nl

De verslagen en het financieel overzicht en de te behandelende stukken zijn ter vergadering beschikbaar.
Het bestuur